Obchodní podmínky

Obchodní podmínky společnosti MAVE PLUS s.r.o. pro prodej zboží / e-shop /

1. Všeobecná ustanovení
1.1 Kupující učiněním objednávky akceptuje obchodní podmínky pro dodávky zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy kupujícího a prodávajícího se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou pro obě strany závazné, pokud není ve smlouvě stanoveno výslovně něco jiného. Podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti společnosti MAVE PLUS v.o.s., (déle jen „prodávající") a jeho zákazníků (dále jen „kupující") a ve svém aktuálním znění tvoří obsah kupní smlouvy (o dodávce zboží), respektive je její nedílnou součástí.
1.2 Není-li mezi účastníky sjednána trvalá kupní smlouva v písemné formě, dodá prodávající zboží na základě elektronické objednávky a specifikace kupujícího (objednávky doručené prostřednictvím elektronické pošty) na formuláři, který je k dispozici v internetovém obchodě prodávajícího.

2. Předmět smlouvy
2.1 Předmětem smlouvy se rozumí položky výslovně uvedené v kupní smlouvě – objednávce (dále jen zboží). Váhy, rozměry, kapacita, ceny, výkony a ostatní údaje obsažené na www.kompresory-naradi.cz, katalozích a jiných tiskovinách prodávajícího jsou nezávaznými údaji, pokud nabyly ve smlouvě výslovně uvedeny jako závazné.
2.2 Prodávající se zavazuje, že kupujícím dodávat : - bezvadné zboží v souladu se specifikací nebo s vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží - vyhovující normám, předpisům a nařízením platným na území ČR - vybavené českými návody k obsluze a bezpečnosti práce, záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

3. Místo plnění
3.1 Místem plnění je provozovna prodávajícího. Při osobním odběru zboží je kupující povinen na prodejně předložit doklad o úplném zaplacení zboží. Při odběru odběru zboží jinou osobou než kupujícím je odebírající osoba povinna se prokázat zplnomocněním kupujícího, vystaveným na jméno a platným občanským průkazem pověřené osoby.

4. Objednání zboží, uzavření smlouvy
4.1 Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých formulářem předepsaných údajů a náležitostí. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. K uzavření kupní smlouvy se nevyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím, smlouva pak vzniká samotným dodáním zboží. Prodávající si může v jednotlivém zejména cenově náročnějším případě vyhradit vznik smlouvy potvrzením objednávky a vystavením zálohové faktury až na 100% ceny na objednané zboží.
4.2 Prodávající je v závislosti na charakteru obchodu (množství zboží, výše ceny, náklady na přepravu, vzdálenosti, adresy apod..), vždy oprávněn žádat kupujícího o autorizaci objednávky vhodným způsobem, např.telefonicky či písemně. Odmítne-li kupující objednávku požadovaným způsobem autorizovat, považuje se objednávka za neplatnou. Je-li mezi prodávajícím a kupujícím uzavřena dlouhodobá rámcová písemná kupní smlouva, elektronická objednávka uzavřenou smlouvou blíže specifikuje a konkretizuje a je její nedílnou součástí.

5. Cena a placení
5.1 Nabídkové ceny uvedené na internetových stránkách prodávajícího jsou platné v okamžiku objednání. Ceny uvedené v ceníku jsou platné do vydání nového ceníku. Prodávající si vyhrazuje právo tiskových chyb a změny cen, v případě změny peněžních kurzů, výrazném nárůstu inflace nebo při výrazných změnách dodavatelských podmínek u výrobců a ostatních dodavatelů zboží.
5.2 Kupní cena bude považována za zaplacenou teprve připsáním celé kupní ceny na běžný účet prodávajícího nebo uhrazením v hotovosti na pokladně prodávajícího. V případě nedodržení jakékoliv platební lhůty je kupující povinen zaplatit prodávajícímu poplatky z prodlení z hodnoty včas nezaplacené částky ve výši 0,1% za každý den prodlení.
5.3 Prodávající si vyhrazuje vlastnické právo ke zboží až do úplného zaplacení kupní ceny. Faktura vystavená na základě kupní smlouvy mezi prodávajícím a kupujícím je současně daňovým dokladem. Daňovým dokladem je rovněž prodejka za hotové vydaná při platbě za hotové pokladnou prodávajícího. Převzetí zboží kupujícím je zásadně možné až po jeho úplném zaplacení, pokud není dohodnuto jinak. K ceně zboží je připočítána cena dopravy, pokud se účtuje.

6. Odstoupení od kupní smlouvy ( zásilkový obchod )
6.1 Odstoupení od kupní smlouvy se dále řídí zákonem č.367/2000. V souladu s tímto zákonem má kupující právo odstoupit od smlouvy do 14 dní od převzetí zboží. Toto právo je podmíněno nákupem jako fyzická osoba (nikoliv na IČO). Rozhodne-li se kupující pro odstoupení v této lhůtě, musí dodržet níže uvedené podmínky.
6.2 K odstoupení od kupní smlouvy je nutný originál doklad o koupi. V případě, že jednáním kupujícího vznikne prodávajícímu škoda ve smyslu §55 odst.1, je kupující povinen tuto škodu uhradit (zejména neúplný obsah, poškozený obsah atd.)
6.3 Kupující zašle zboží čisté v originálních obalech, doporučeně a pojištěné, nikoliv dobírkou ! Prodávající neručí za případné poškození nebo ztrátu zboží na cestě k prodávajícímu. Při splnění všech uvedených podmínek pro vrácení zboží, prodávající zašle peněžní hodnotu zboží složenkou nebo převodním příkazem na účet kupujícího. Vrácení peněz proběhne nejpozději do 14 pracovních dnů od fyzického obdržení vráceného zboží.
6.4 V případě nesplnění některých podmínek kupujícím, nebude prodávající akceptovat odstoupení od smlouvy a zboží bude zasláno zpět na náklady kupujícího nebo bude uschováno na provozovně prodávajícího za manipulační poplatek ve výši 1% z prodejní ceny za den - (tento poplatek zahrnuje manipulaci, prostor na uschování a pojištění cizích věcí movitých).

7. Dodací podmínky
7.1 Dodávky předmětu plnění (objednaného zboží) budou dle dostupnosti produktu a provozních možností prodávajícího realizovány v co nejkratším termínu, obvykle 1-10 pracovních dní od závazného potvrzení objednávky. Ve vyjímečných případech může být dodací lhůta delší, vždy po domluvě s kupujícím.
7.2 Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu plnění na uvedené místo. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu určení zajišťuje prodávající. Zásilka se zbožím vždy obsahuje daňový doklad a návod na používání výrobku.
7.3 Rozvoz zboží po celé České republice zajišťuje prodávající. Náklady na dopravu jsou rozlišeny v sekci druh dopravy. Konkrétní způsob dopravy si volí kupující s aktuální cenou, která automaticky přiřazena k volbě.

8. Odpovědnost za vady zboží, záruka, reklamace
8.1 Záruční doba začíná běžet převzetím zboží kupujícím.
8.2 Záruční doba je uvedena u každého zboží v jeho popisu. Pokud k danému výrobku existuje záruční list, pak je vystaven v den prodeje zboží. V případě, že záruční list neexistuje, slouží jako záruční list faktura-daňový doklad.
8.3 Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení a opotřebitelné díly z důvodu používání. Kratší životnost výrobku v takovém případě nelze považovat za vadu a nelze ji ani jako takovou reklamovat.
8.4 Kupující, který zboží používá pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, není záruční doba stanovena občanským zákoníkem. V tomto případě záruční dobu určuje konkrétní dovozce (nebo výrobce) zboží do ČR. Reklamace
8.5 V případě, že kupující objevil v průběhu záruční doby na zakoupeném zboží vadu, která nebyla způsobena jeho nevhodným používáním, ale vadou z výroby, má v záruční době právo na reklamaci zboží. Při reklamaci musí kupující uvést typ výrobku, jeho výrobní číslo, číslo prodejního dokladu a stručný popis závady. Kupující následně obdrží informace o dalším postupu. Zásilky ze kterých nebude patrné, proč kupující zasílá zboží zpět prodávajícímu, budou zaslány zpět odesílateli.
8.6 kupující zašle zboží čisté v originálním obalu s pojištěním, prodávající neručí za případné mechanické poškození před přijetím zboží. V případě oprávněné reklamace má kupující právo na náhradu poštovného/přepravného ve výši nutných nákladů k bezpečnému doručení prodávajícímu ( nutné doložit doklad o přepravě ). V případě neoprávněné reklamace nemá kupující nárok na náhradu svých nákladů spojených s řízením reklamace.
8.7 Prodávající posoudí oprávněnost reklamace vady zařízení a vyrozumí kupujícího telefonicky nebo e-mailem o způsobu vyřízení reklamace. 8.9 Lhůta pro vyřízení reklamace je dle zákona č.634/1992 Sb. třicetidenní.

9. Akční zboží
9.1 U zboží označeného titulem Akční zboží nebo výprodej je stav platný do vyprodání zásob nebo jeho odvolání.

10. Ochrana osobních údajů kupujícího
10.1 Prodávající shromažďuje osobní údaje kupujících, a to jméno a příjmení, název firmy/společnosti, adresu, telefon a e-mailové spojení. Tyto údaje slouží pro usnadnění následujících objednávek kupujícím.
10.2 Prodávající se zavazuje, že osobní a kontaktní údaje nepředá žádné třetí osobě k zneužití.

11. Závěrečná ustanovení
11.1 Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi prodávajícím a kupujícím. Kupujícím se rozumí fyzická osoby stejně jako osoba právnická. Právní vztahy obou smluvních stran vzniklé na základě uzavřené objednávce se řídí v případě fyzických osob ustanoveními občanského zákoníku, v případě právnické osoby obchodním zákoníkem.
11.2 Prodávající si vyhrazuje právo obchodní podmínky změnit. Změnu obchodních podmínek provede prodávající na svých internetových stránkách www.kompresory-naradi.cz stejně jako ve své provozovně.
11.3 Tyto obchodní podmínky jsou účinné od 1.1.2010

Vendor Slider Fiam
Vendor slider IR
Vendor Slider Norbar
Vendor Slider Ohtake
Vendor Slider Plarad